Sống

Không có công việc nào ổn định, chỉ có khả năng là ổn định