Sống

Không chỉ hiếm, những người thuận tay trái thực sự rất đặc biệt và đây là lý do