Sống

Khoa học nhận định cách tán tỉnh giữa hai giới khác nhau như thế nào?