Xã hội

Gửi tuổi 26, người càng trưởng thành sẽ càng sợ hãi, nhưng đừng sợ hãi cả đời!