Tâm sự

Em vẫn tin, rồi một ngày ta tìm thấy nhau giữa biển người