Tâm sự

Duyên đến, duyên đi không ai ngờ trước được