Sống

Đừng ghen với quá khứ, bạn sẽ đánh mất hạnh phúc hiện tại của mình