Tôi kể

Đừng để chúng mình đều vỡ tan vì những điều rất nhỏ