Sống

Đừng bao giờ tranh luận khi cáu giận, vì bạn dễ ảo tưởng sức mạnh lắm