Sống

Dù thế nào cũng đừng bao giờ kể khổ trước mặt người khác!