Sống

Đời người phụ nữ, chọn sai người thì thứ nhận lại được chỉ là đau khổ