Sống

Đôi khi phải chấp nhận quên đi vài người không thuộc về tương lai của mình