Tâm sự

Đôi khi em muốn mình ràng buộc bởi một mối quan hệ nào đó