Tâm sự

Đồ hỏng còn sửa được chứ người yêu hỏng thì chỉ có bỏ đi thôi