Sống

Để hiểu ý muốn của bạn đời: Đừng cố đoán, hãy hỏi họ