Tôi kể

Đàn ông vốn tham lam, vừa muốn có vợ đảm đang, vừa muốn có bồ bốc lửa