Sống

Đàn ông nhạy cảm với sự việc, còn phụ nữ lại nhạy cảm với lời nói