Sống

Đàn bà nếu khôn ngoan phải biết những gì mình nên nói