Tâm sự

Đàn bà không sợ nghèo, không sợ khổ, chỉ sợ đến một ngày sẽ… chán chồng