Sống

Đàn bà khôn quá thì thiệt người, dại quá thì lại thiệt thân