Tâm sự

Đàn bà khôn ngoan không lấy chồng làm thước đo cho sự bình yên