Tâm sự

Đã yêu thì có gì đáng hay không đáng, cứ hết mình là xứng đáng lắm rồi!