Cuối cùng thì anh cũng biết mình phải nói xin lỗi!