Tâm sự

Cuối cùng, chúng ta cũng chẳng là gì của nhau