Sống

Cuộc sống có biết bao điều tuyệt vời, mất đi rồi sẽ không tìm lại được