Sống

Cuộc đời này là của bạn, vì thế đừng cầm bản đồ của người khác để dò đường đi của mình