Sống

Cứ mở lòng ra đi, bởi vì tôi chỉ đẹp nhất khi cười