Sống

Công ty là gia đình: Đừng dại nghe theo vì bạn sẽ mất nhiều thứ trong đó có cả chính mình