Sống

Có những đạo lý tưởng chừng đơn giản mà mãi khi lớn rồi chúng ta mới hiểu