Tâm sự

Chúng ta sở dĩ mệt mỏi vì đã tự suy nghĩ, tự dọa mình quá nhiều