Gia đình

Chừng nào còn đợi chồng thương thì khi đó phụ nữ còn khổ