Tình yêu

Chia tay rồi, bạn có điều gì vẫn canh cánh trong lòng muốn hỏi người cũ không?