Xã hội

Chỉ cần nhìn vào kẽ hở bàn tay sẽ biết ngay tương lai giàu sang hay túng thiếu!