Sống

Chán là một là thứ cảm xúc xa xỉ chỉ đến với ta một cách dè xẻn