Sống

Cả năm nói dối rồi, ngày này chúng mình sống thật được không?