Sống

Cả đời đi tìm vinh hoa nhưng chỉ mong về nhà có một người đợi mình đến già