Tình yêu

Biết đâu chờ đợi chính là một tên gọi khác của hi vọng?