Sống

Bạn có thể không giỏi giao tiếp, nhưng đừng tự biến mình thành trò cười