Review sách

“Anh sẽ vì em mà ở lại” – Để giữ một người cần bao nhiêu tình yêu và cố chấp?