Xã hội

Ảnh hưởng mưa lũ, hàng nghìn học sinh miền núi Nghệ An chưa thể tựu trường