Sống

Ai sinh vào ngày âm lịch này vốn sẵn số sướng nhưng chỉ đến khi kết hôn vận may mới bùng nổ, chẳng lo nghèo khó, trọn đời hưởng phúc