Sống

Ai đối xử tệ với bạn thì hãy cảm ơn họ vì họ đang gánh nghiệp giúp bạn