Sống

7 năm đi làm, thứ tài sản duy nhất tôi có chỉ là quần áo!