Sống

3 kiểu người có nhiều phúc khí: Càng sống càng thông thuận an nhiên