Sống

10 năm sau khi tốt nghiệp, tôi nghiệm ra: năng lực của bạn thế nào, thế giới trong tay bạn sẽ thế ấy